Algemene Voorwaarden Race Sensation

Algemene voorwaarden Race Sensation/Dutch Drift League

Iedere deelnemer en toeschouwer verplicht zich er toe alle regels en opdrachten, gegeven
en geschreven in de algemene voorwaarden van Race Sensation, strikt na te leven. Omdat Race Sensation het circuit huurt, dienen tevens de voorwaarden van het circuit te worden geaccepteerd en te worden nageleefd door de rijders en eventuele toeschouwers.

Art.1 – Aanwijzingen van de organisatie, de instructeurs en de marshalls dienen te allen tijde te worden opgevolgd. De organisatie heeft het recht om de dag zelf in te delen naar eigen inzicht. Het circuit of de organisatie die het circuit huurt, bepaalt bij ongevallen op de baan, of andere gebeurtenissen waarbij het circuit wordt stilgelegd, of er wel of niet meer kan worden gereden. Race Sensation krijgt de baanhuur niet terugbetaald als de dag of sessie
voortijdig wordt beëindigd (of verkort) door het circuit. Dit houdt in dat Race Sensation geen terugbetalingen verricht of vergoedingen geeft aan klanten/deelnemers.

Art.2 – De organisatie heeft het recht om in alle gevallen waarin zij dit nodig acht, mensen van de baan te halen, zonder terugbetaling van het deelnamebedrag. De organisatie houdt zich het recht te allen tijde deelnemers uit te sluiten van deelname door wangedrag van deelnemer en/of zijn toeschouwers/publiek dat meekomt met de deelnemer van het evenement. De organisatie houdt zich het recht bij grove misdragingen bij het evenement, deelnemers en aanverwanten uit te sluiten en eventueel politie in te schakelen. Toeschouwers mogen de baan niet betreden. Indien een toeschouwer van een deelnemer op de baan komt, dan is de deelnemer tevens het recht op deelname aan het evenement
kwijt. Als de deelnemer wordt uitgesloten, vervalt alle recht op reclamatie en/of terugbetaling van het aankoopbedrag. De Dutch Drift League dagen worden vereden onder het DDL reglement, tenzij anders aan gegeven. Regels voor losse dagen buiten de Dutch Drift League dagen om, vallen onder het dag reglement.

Art.3 – De directie, instructeurs en/of marshalls, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, die uit deelneming aan of gebruikmakend van de faciliteiten/diensten van Race Sensation is voortgekomen/is ontstaan. De deelnemer is zich bewust van dit feit en neemt dit voor haar rekening. Elke deelnemer, rijder en bijrijder zal een afstand van verhaal en akkoordverklaring van deze regels moeten invullen, hetgeen geschiedt door het akkoord geven voor dit formulier, de algemene voorwaarden.

Art.4 – De deelnemer is zich bewust van het feit dat deelneming, gebruik maken van de diensten van Race Sensation, het betreden van de betreffende locatie, zowel voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen en/of goederen van derden, risico op schade – letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen – inhoudt. De deelnemer neemt deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening. Deelname aan deze dag is volledig op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook. Dit geldt onder meer voor schade aan de auto’s, schade aan het circuit, maar uitdrukkelijk ook voor letselschade en eventuele gevolgschade van opgelopen letsel.

Art.5 – Race Sensation geeft geen garantie aan de deelnemer dat de te gebruiken voertuigen geen onvoorziene technische mankementen kunnen vertonen. Race Sensation aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, door onvoorziene gebreken aan de voertuigen. De deelnemer realiseert zich dat er onderdelen stuk kunnen gaan, af kunnen breken en dergelijke, met alle gevolgen van dien. De deelnemer realiseert zich het bovenstaande en neemt dit risico voor zijn/haar rekening. De auto’s die Race Sensation gebruikt voldoen aan alle eisen die aan circuitauto’s worden gesteld volgens de regels van het circuit en voldoen aan de keuringen van brandveiligheid en technische veiligheid. Ondanks al deze voorzorgsmaatregelen is een gebrek aan een auto nooit 100% uit te sluiten. Race Sensation kan niet aansprakelijk worden gesteld als door een defect aan de auto, er (letsel)schade ontstaat aan deelnemers, toeschouwers, en of hun eigendommen. Ook bij een nog niet afgemaakt evenement door een defecte auto en/of ongeval kan geen terugbetaling of vergoeding worden gevraagd. Art.6 – Het is in geen enkel geval toegelaten te stoppen op de baan of tegen de rijrichting in te rijden, ook niet bij een ongeval. In het geval van een ongeval op het circuit, dient u uw ronde rustig af te maken en bij de eerste gelegenheid de pitstraat in te gaan.

Art.7 – De deelnemer gaat ermee akkoord dat in geval van twijfel van alcohol gebruik en/of gebruik van verdovende middelen, de deelnemer uitgesloten kan worden van het evenement. De deelnemer is zich er van bewust dat het gebruik hiervan grote risico’s met zich meeneemt en kent het risico van uitsluiting van deelname. Deelnemers houden zich aan het regelement opgesteld door de organisatie in samenwerking met de verhuurder van de baan . Bij het negeren van regelement worden deelnemers uitgesloten van verdere deelnamen.

Art.8 – Race Sensation neemt geen enkele verantwoording voor schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, opgelopen door stuurfouten, aanrijdingen, botsingen, afsnijden, handelingen anders dan door de instructeur opgedragen e.d. en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer lijdt. Lange haren vormen een gevaar voor de deelnemer en moet goed worden weggestopt onder de helm. Tevens dient de helm vast te zitten alvorens aan de activiteiten wordt begonnen. Het is de verantwoording van de deelnemer dat dit ook gebeurd.

Art.9 – De activiteiten van Race Sensation zijn inspannende bezigheden. Het is daarom niet toegestaan deel te nemen indien u last heeft van nek- of rugklachten, zwanger bent, hartproblemen heeft of hebt gehad, u een slechte conditie heeft, kortademig bent en onder invloed bent van medicijnen.

Art.10 – Bij tijdelijk of definitief afgelasten van het evenement door welke reden dan ook, kunnen de organisatie, de instructeurs of de marshalls niet aansprakelijk worden gesteld. De deelnemers kunnen in dat geval geen terugbetaling vorderen, noch eventuele andere gemaakte kosten vorderen. Annulering van het evenement door de deelnemer, om welke reden dan ook, dient minimaal 72 uur van tevoren te geschieden. Wanneer er korter dan 72 uur van te voren wordt geannuleerd, zijn wij genoodzaakt om 25% van de aankoopkosten in rekening te brengen.

Art.11 – De organisatie houdt zich het recht om, door welke situatie dan ook op het evenement, het aantal rondes aan te passen aan het tijdschema wat er op de dag van het evenement noodzakelijk wordt geacht. Als dit inhoudt dat de deelnemers een ronde en/of tijd in moeten leveren, is dit geen reden voor teruggave van welke vorm dan ook. Het is de organisatie niet verplicht in deze situatie een oplossing te bieden voor het tekort doen aan het evenement. Deelnemers hebben geen recht in deze situatie op reclamatie of teruggave van geld of cadeaubon.

Art.12 – De deelnemer houdt zich aan alle instructies, bepalingen, aanwijzingen en/of (veiligheids-) voorschriften van Race Sensation. Bij het niet houden aan de instructies, bepalingen, voorschriften en/of aanwijzingen behoudt Race Sensation zich het recht ondergetekende uit te sluiten van deelneming, zonder restitutie van deelnamekosten.

Art.13 – Geen enkele rijder mag zichzelf noch andere rijders op welke manier dan ook in gevaar brengen. Een rijder die deze regel overtreedt, kan zonder enige compensatie uitgesloten worden van verdere deelname. Sportiviteit staat voorop, elke vorm van competitie is uitgesloten.

Art.14 – Elke deelnemer is zich er van bewust dat de instructeur er voor zijn of haar veiligheid is en als de instructeur daar een gegronde reden voor heeft, mag de instructeur de sessie afbreken en de deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan het evenement. Elke deelnemer krijgt twee officiële verbale waarschuwingen en bij de tweede verbale waarschuwing is verdere deelname uitgesloten. Als de deelnemer door welke reden dan niet in staat is de auto op een veilige manier te bedienen kan deze worden geweigerd, de sessie van de deelnemer kan dan worden omgezet naar een taxi rit. Bij uitsluiting vanwege veiligheidsredenen, is er geen teruggave van het aankoopbedrag mogelijk. Art.15 – De deelnemer dient zich op tijd aan te melden, tekenen voor de afstandsverklaring en aan te geven wat zijn/haar keuze is met betrekking tot het eigen risico. Wanneer de deelnemer niet tekent, is deze uitgesloten van deelname aan de dag van Race Sensation. Elke deelnemer heeft een geldig bewijs van deelname bij zich en zal dit overhandigen bij inschrijving. Wanneer de geldigheid van het deelnamebewijs is verlopen, beslist de organisatie wat te doen en handelt dan naar eer en geweten op dat moment. Deelnemer kan dan akkoord gaan met de geboden oplossing. Bij niet akkoord gaan van de geboden oplossing is uitsluiting van deelname het risico.

Art.15 – De deelnemer aan het Race Sensation evenement is zich ervan bewust dat wat de deelnemer meeneemt, te allen tijde voor eigen risico mee wordt genomen en dat bij verlies of diefstal de deelnemer zich niet kan verhalen op de organisatie en of locatie van het evenement. Tevens is de organisatie niet verantwoordelijk voor welke vorm van diefstal en of schade aan een eigendom van deelnemer en/of toeschouwer/publiek van deelnemer.

Art.16 – De deelnemer is zich ervan bewust dat het op geen enkel circuit is toegestaan om huisdieren mee te nemen.

Art.17 – De deelnemer gaat akkoord met de kosten van de door hem/haar aangerichte schade aan personen, goederen en/of andere zaken, door zijn/haar toedoen, aangericht op en rondom het gebruikte terrein van Race Sensation, te vergoeden. Indien deelnemer schade heeft gemaakt aan een van de voertuigen van Race Sensation, dan wel aan een door Race Sensation gehuurd voertuig, dient de deelnemer de schade te vergoeden. Indien ondergetekende schade heeft gemaakt aan een van de voertuigen, al dan niet gehuurd, van Race Sensation, is er een eigen risico van €7500,- van toepassing. Met ondertekening van de vrijwaring gaat deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden van Race Sensation. De deelnemer verklaart tevens in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk circuit waar Race Sensation actief is. De dagen staan vermeld in de kalender en deelnemers boeken op de site.

Deelnemers geven hier aan dat ze deze algemene voorwaarden hebben gelezen en begrepen.

Na het invullen van naam- en adres gegevens op de site en het akkoord geven van de voorwaarden, kan de
deelnemer afrekenen en genieten van de aangekochte dag.